Adirondacks Mountains
12x16 Oil
Adirondacks Mountains