O'Keefes's Mountain
11x14-pastel

O'Keefe's Mountain